fbpx
 • CompuCash on loodud selleks, et lihtsustada müügitegevusi, vältida rahalisi ja kaubaga seotud kadusid, hoida äritegevus kontrolli all, integreerida ettevõtte tööprotsesse ning võimaldada efektiivset kvaliteetset klienditeenindust.

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7937

  501 9099 (muul ajal, ärikriitilised probleemid)

  kassa@ektaco.ee

 • CompuAccess on terviklahendus, mis aitab aega ja raha kokku hoida. Tööaja planeerimine, graafikus vajalike muudatuste tegemine ning reaalsete töötundide mõõtmine toimub ühes programmis. Liidestus personalitarkvaraga annab kvaliteetse sisendi ka palgaarvestuseks.

   

  Hooldus:

  E-R: 9:00 – 17:00

  +372 639 7939

  lukud@ektaco.ee

   

Kasutajatugi

EKTACO AS SERVERTEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused on töövõtulepingu osa, mis sätestab Tellija ja Töövõtja vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused poolte vaheliste toimingute tegemisel, kui töövõtuleping sisaldab serverteenuse osutamise osa.

1. ÜLDMÕISTED

Leping on Tellija ja Töövõtja vahel sõlmitud töövõtuleping, koos kõigi lisadega ning arvestades kõiki Lepingule ja/või Lepingu lisadele kooskõlas Lepinguga vormistatavaid muudatusi ja täiendusi, mille alusel tagatakse teenust.

2. OBJEKT:

2.1. Antud üldtingimuste objektiks on Majutuskeskkonnas serverteenuse osutamine Tellijale Töövõtja ja/või tema lepingulise partneri Serveritel.

3. MÕISTED

3.1. Tellija on serveriteenuse tarbija.

3.2. Töövõtja on serverteenuse pakkuja või vahendaja.

3.3. Server – Töövõtja valduses olev Tellijale serverteenuse osutamiseks rakendatud ühe või mitme füüsilise serveri piiratud ning Töövõtja teiste klientidega jagatud ressurss ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega.

3.4. Majutuskeskkond – Telia klass A serveriruum.

3.5. Kriitiline probleem – intsident või probleem, mis halvab Tellija teenused või rakendused kõrge ärikriitilisusega serverites või serveriteenustes.

3.6 Mittekriitiline probleem – tööd mittesegavad probleemid administreerimine serveriteenustes, muud serveritega seotud probleemid, mis ei häiri otseselt töötegemist.

4. REAGEERIMISAJAD JA TEENUSED

4.1 Reageerimisaeg on Töövõtja tööajal (tööpäevadel ja E-R 9:00 – 17:00):

4.1.1 Reageerimisaeg, Kriitiline probleem: Teenuse järjestikune seisak ei tohi ületada 4 (nelja) tundi.

4.1.2 Reageerimisaeg, Mittekriitiline probleem: Töövõtja  valmisolek alustamaks tööd, kaughalduse teel, Tellija serverites esinevate Intsidentide ja Probleemide lahendamiseks hiljemalt 8 (kaheksa) tunni jooksul Probleemi lahendamise aeg ei tohi ületada 24 (kakskümmend nelja) tundi.

4.2. Serverite administreerimine sisaldab:

 • 8/5 helpdesk (9.00-17.00)
 • Serverite ja Interneti-ühenduse monitooring;
 • Serverite süsteemsete logifailide jälgimine;
 • Serveri Backupi (pilvevarunduse teenus) toimimise kontroll – logide jälgimine;
 • Serverite operatsioonisüsteemi veaparanduspakettide installeerimine;
 • Serveri viirusetõrjetarkvara korrektse töötamise kontroll;
 • Serveri riistvara ja tarkvaratõrgete tuvastamine ning vajadusel remondi organiseerimine või probleemide lahendamine.

4.3. Töövõtja osutab serverteenust, kui Tellija on omapoolsed kohustused täitnud ja pole Töövõtjale maksetähtaega ületanud arvet.

4.4. Serveri ja Interneti-ühenduse monitooring hõlmab:

 • võrguühendus(t)e jälgimine (PING);
 • protsessori koormuse jälgimine (protsessori koormus üle 80%, kriitiline tase);
 • mälu kasutuse jälgimine (mälu kasutus üle 80%, kriitiline tase);
 • kõvaketta ruumi jälgimine serveril asetseva andmebaasi monitooring.

5. HIND

5.1. Lepingus ja selle lisades sätestatud serverteenuste hind on sätestatud Tellija ja Täitja vahel sõlmitud Lepingus.

6. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 6.1. Tellijal on õigus kasutada serverteenust ainult CompuCash/CompuAccess andmebaasi hoidmiseks. Mitme CompuCash/CompuAccess andmebaasi majutamisel lepitakse see eraldi kokku ja määratakse vastav hind.

6.2. Tellija vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi.

6.3. Tellijal on õigus nõuda varukoopia edastamist Töövõtja poolt pakutaval meedial, vastav tegevus on tasuline, hinnastamine toimub Töövõtja hinnakirja alusel vastavalt andmebaasi mahule ja kuluvale ajale.

6.4. Tellija kohustub kindlustama Töövõtjale lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud tingimused, sealhulgas ligipääsu teenindatavale tarkvarale.

6.5. Tellija ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kahe  (2) tunni jooksul peale Töövõtja poolt vastavasisulise teate esitamist.

6.6. Tellija kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis  on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).

6.7. Tellija kohustub Lepingu alusel esitatud arved õigeaegselt tasuma.

7. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

7.1. Stabiilse serverteenuse pakkumiseks organiseerib Töövõtja regulaarselt Serverite hooldust. Töövõtja teavitab Tellijat plaanipärastest Serverite hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida serverteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel võib Töövõtja sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Tellijat sellest ette teavitamata, kusjuures käesolevas punktis teostatud töödest tingitud teenuse seisakud ei tohi ületada punktis 4. toodud aega.

7.2 Töövõtja teeb Tellija  Serveritest  regulaarselt varukoopiaid sagedusega 1 kord ööpäevas säilitades 7 viimast ööpäeva. Töövõtja tagab varukoopia tegemise hetkel töökorras olevast Serveritest tervikliku varukoopia loomise ja Serverite taastamise selle abil.

7.3. Töövõtjal on õigus teha Tellijale kohustuslikke ettekirjutusi serverteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu tingimusi rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. Töövõtja jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Tellijale peatada, põhjendades oma otsust Tellijale kirjalikult.

7.4 Töövõtjal on õigus peatada Tellijale serverteenuse osutamine koheselt, kui

7.4.1. Tellija poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Töövõtjat teenuseid osutamast;

7.4.2. Tellija Serveri(te)  vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk  DoS ja DdoS ründed);

7.4.3. Tellija ei järgi punktis 7.3 osundatud Töövõtja ettekirjutust.

8. POOLTE VASTUTUS

8.1. Töövõtja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

8.1.1. Tellija poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;

8.1.2. Tellija tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Tellija poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Tellija või temale kuuluvate aadresside alt serverteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;

8.1.3. kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);

8.1.4. viiruste levimine Serverites;

8.1.5. majutuskeskkonnast tulenevad tõrked.

8.2. Tellija hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või Töövõtja tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui Töövõtja on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Tellija tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Töövõtja poolsest hoiatamisest.

8.3. Andmebaasi arhiveerimine toimub eraldi kokkuleppe alusel.

9. TASUMISE KORD

9.1. Tellija tasub Töövõtjale esitatud arvete alusel kord kuus või vastavalt intervallile, mis on sätestatud Tellija ja Täitja vahel sõlmitud Lepingus ;

9.2. Tasumine toimub sularahata arvelduse teel Töövõtja arveldusarvele arvel näidatud tähtpäevaks.

9.3. Töövõtjal on õigus peatada teenus, kui Tellijal on enam, kui 30 päeva makseaja ületanud tasumata arve. Teenuse osutamine jätkub, kui arve on tasutud.

10. KONFIDENTSIAALSUS

10.1. Töövõtja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni, mis puudutavad Tellija  finantsseisundit, juhtimissüsteemi , majandustegevust, andmebaasis hoitavaid andmeid  ja muud konfidentsiaalse sisuga infot.

10.2. Tellija  kohustub teavitama Töövõtjat kõigist kolmandatelt isikutelt tellitavatest baastarkvaraga seonduvatest töödest Tellija  infosüsteemis, juhul, kui need tööd teostatakse serveris.

10.3. Tellija  kohustub mitte sõlmima ilma Töövõtja eelneva kirjaliku nõusolekuta Töövõtja töötajatega mistahes lepinguid või kokkuleppeid, mille sisuks on Lepingu objektiks olevate teenuste või oskusteabe ostmine Lepingu kehtivuse ajal ja 6 kuud peale Lepingu lõppemist.

11. LEPINGU KEHTIVUSAEG JA LÕPETAMISE/MUUTMISE TINGIMUSED

11.1. Leping koos antud üldtingimustega jõustub selle allakirjutamise hetkel ja kehtib kuni Lepingus või selle lisades toodud tähtajani.

11.2. Juhul kui Lepingu on fikseeritud, et tegemist on tähtajatu lepinguga, siis on osapoolel õigus leping lõpetada/muuta teatades, sellest teisele osapoolele ette 2 kuud.

11.3. Osapooltel on õigus Leping ühepoolselt lõpetada juhul, kui osapooled  ei ole kinni pidanud Lepingu tingimustest, kuid mitte varem kui 21 päeva peale vastava kirjaliku teate kättesaamist.

11.4. Lepingu lõpetamise korral on Töövõtja kohustatud teostama serveris majutatud andmete viimase seisu üleandmist hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale majutusteenuse peatamist. Üleandmine toimub Töövõtjale sobival meedial.

12. VÄÄRAMATU JÕUD

12.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine ei ole Lepingu rikkumine, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud või lahendamatu probleem.

12.2. Vääramatuks jõuks loetakse Pooltest sõltumatuid asjaolusid, mis takistavad või teevad võimatuks lepinguliste kohustuste täitmise ning mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimisel või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.3. Lahendamatuks probleemiks loetakse standardtarkvara, riistvara või nende mõlema koosmõjul ilmnevat tõrget, mis takistab Lepingu nõuetekohast täitmist.

12.4. Lepingu punkt 12.1. ei vabasta lepingupooli jõupingutuste rakendamisest vääramatu jõu mõju kõrvaldamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmisest, kui selle mõju on lõppenud.

13. MUUD TINGIMUSED

13.1. Töövõtja jätab endale õiguse kord aastas teenuse hinda üle vaadata ja vajadusel seda muuta. Hinna muutumisest teavitatakse Tellijat 2 kuud ette.

13.2. Töövõtja jätab endale õiguse käesolevaid üldtingimusi muuta.

13.3. Kui mingi Lepingu või üldtingimuste säte osutub Eesti Vabariigi seadustega või muude õigusaktidega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

14. ANDMETE TÖÖTLEMINE

14.1. Lepingu täitmiseks töötleb Täitja Tellija ja Tellijaga seotud isikute andmeid („Andmed“ ). Täitja kogub andmeid Tellijalt, Tellijaga seotud isikutelt ja iseseisvalt.

14.2. Tellija annab Lepingu allkirjastamisega või Teenuse tellimisega Täitjale Andmete töötlemise (s.h kogumise) õiguse. Tellija kinnitab, et tal on olemas Tellijaga seotud isikute Andmete töötlemise nõusolek ja õigus edastada Andmed Täitjale Teenuse osutamiseks.

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVER SERVICES OF EKTACO AS

 

These general terms and conditions constitute a part of the contract for services providing the general principles and procedures for the communication between the Contracting Entity and the Contractor as well as the general terms for carrying out activities between the parties if the contract for services includes the provision of server services.

1. GENERAL DEFINITIONS

Contract is a contract for services concluded between the Contracting Entity and the Contractor with all its Annexes and taking into account all amendments and supplements of the Contract formalised in compliance with the Contract and/or the Annexes of the Contract, on the basis of which the service is provided.

2. OBJECT:

2.1. The object of general terms is the provision of server services to the Contracting Entity in the Hosting environment on the Servers of the Contracting Entity and/or its contractual partner.

3. DEFINITONS

3.1. Contracting Entity is the consumer of the server service.

3.2. Contractor is the provider or distributor of the server service.

3.3. Server – Resource and accompanying hardware and software in the possession of the Contractor, implemented for the provision of the server service to the Contracting Entity, limited by one or many physical servers and divided among the Contractor’s other clients; accessible with authorisation codes.

3.4. Hosting environment – Telia Class A server room.

3.5. Critical problem – Incident or problem paralysing the Contracting Entity’s services or applications in servers or server services of high commercial significance.

3.6 Non-critical problem – problems not hindering business activities, e.g. problems with administration in server services and other server-related problems that do not directly interfere with work.

4. RESPONSE TIMES AND SERVICES

4.1 Response time during the Contractor’s working hours (workdays and Mon to Fri 9:00 – 17:00):

4.1.1 Response time, Critical problem: Service’s consecutive downtime must not exceed 4 (four) hours.

4.1.2 Response time, Non-critical problem: Readiness of the Contractor to begin work via remote administration to solve the Incidents and Problems present in the Contracting Entity’s servers no later than within 8 (eight) hours. Time spent on eliminating the problem must not exceed 24 (twenty-four) hours.

4.2. Server administration includes:

 • 8/5 helpdesk (9:00 – 17:00)
 • Monitoring of servers and Internet access;
 • Monitoring of the servers’ system log files;
 • Inspection of the functioning of the server’s (cloud backup service)  Backup – monitoring of logs;
 • Installation of error correction packages for the servers’ operation systems;
 • Inspection of the proper functioning of the server’s antivirus software;
 • Identification of the server’s hardware and software failures and if necessary, organisation of repairs or solving of problems.

4.3. Contractor provides the server services if the Contracting Entity has performed its duties and there are no outstanding invoices.

4.4. Monitoring of servers and Internet access includes:

 • Monitoring of networks connection(s) (PING);
 • Monitoring of the processor’s load (processor’s load over 80%, critical level);
 • Monitoring of memory usage (memory usage over 80%, critical level);
 • Monitoring of available space on hard disk, monitoring of the database located on the server.

5. PRICE

5.1. The price of server services stipulated in the Contract and its Annexes is laid down in the Contract concluded between the Contracting Entity and the Contractor.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING ENTITY

 6.1. The Contracting Entity has a right to use the server service only for storing the CompuCash/CompuAccess database. Upon hosting several CompuCash/CompuAccess databases it shall be agreed separately and a respective price shall be determined.

6.2. The Contracting Entity is responsible for the contents of the Server allocated to him and is under obligation not to disclose materials on the Server or provide services which are not in compliance with the legislation or good practices or violate the rights of third parties.

6.3. The Contracting Entity has a right to request the delivery of a backup copy on a medium chosen by the Contracting Entity; this is a priced activity and its price shall be determined pursuant to the Contractor’s pricelist, taking into account the size of the database and the time spent.

6.4. The Contracting Entity is obliged to guarantee the terms and conditions necessary for the performance of the Contractor’s contractual obligations, incl. access to serviced software.

6.5. The Contracting Entity shall not use on the Server any software, scripts, programs or other applications that may disturb or damage the Server’s purposeful activities and undertakes to eliminate these no later than two (2) hours after the Contracting Entity has issued the respective notice.

6.6. The Contracting Entity shall not use on the Server any programs or applications enabling the distribution of bulk email (junk email), threatening, disparaging or misleading emails and shall not send such emails himself. The Server must not be used for activities that constitute as attacks on third persons (incl. port scanning, requests burdening computer networks and/or their equipment, etc).

6.7. The Contracting Entity undertakes to pay for the invoices issued pursuant to the Contract in a timely manner.

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

7.1. To ensure the provision of stable server service, the Contractor shall regularly carry out Server maintenance. The Contractor shall inform the Contracting Entity at least five (5) calendar days in advance of regular maintenance and repair activities which may interfere with the everyday use of servers. In urgent cases the Contractor may carry out maintenance and change configuration settings without giving prior notice to the Contracting Entity whereas service downtime caused by activities determined in this Clause must not exceed the time period determined in Clause 4.

7.2 The Contractor shall make backup copies of the Servers of the Contracting Entity once every 24 hours and shall store the copies of the last 7 days. The Contractor shall ensure the creation of a comprehensive backup copy of the Servers that function properly at the time the copy is made, as well as the restoration of Servers with the help of said copy.

7.3. The Contractor has a right to issue mandatory precepts to the Contracting Entity for the termination of illegal activities related to the use of server service or activities violating the terms and conditions of the Contract, incl. for the elimination from the Server of illegal materials or materials not in compliance with good practices; the Contractor has a right to eliminate such materials himself. As the possessor of certain technical information, the Contractor has a right to decide whether the Client’s activity burdens, disturbs or damages the Server and if necessary, to stop the provision of service to the Contracting Entity, justifying his decisions in writing.

7.4 The Contractor has a right to immediately stop the provision of service to the Contracting Entity if

7.4.1. The software, scripts or other applications used by the Contracting Entity have caused Server failures, generated overload or interfere in any other way with the Contractor’s provision of services;

7.4.2. Internet attacks have been directed against the Server(s) of the Contracting Entity (incl. denial of service attacks, i.e. DoS and DdoS attacks);

7.4.3. The Contracting Entity fails to abide by the Contractor’s precept referred to in Clause 7.3.

8. LIABILITY OF PARTIES

8.1. The Contractor shall not be liable for the damage caused by:

8.1.1. Failures caused by the software used on the Server by the Contracting Entity;

8.1.2. The Contracting Entity’s activity or inactivity upon Server administration, incl. the content of materials stored in the Server or disclosed by the Contracting Entity or emails sent during the use of the server service from the accounts of the Contracting Entity or accounts owned by him;

8.1.3. Possible interruptions, Internet attacks (incl. denial of service attacks, i.e. DoS and DdoS attacks) due to the load of the Server and/or failures caused by third persons;

8.1.4. Spreading of viruses on Servers;

8.1.5. Failures arising from the Hosting environment.

8.2. The Contracting Entity shall compensate for damage arising from damaging the Server by the software or application used by him or from illegal impediments to the activity of the Contractor if the Contractor has given prior notice to the Contracting Entity of such activity. If the Contracting Entity’s actions upon damaging the Server are deliberate, he shall be responsible irrespective of the notice given by the Contractor.

9. PAYMENT PROCEDURE

9.1. The Contracting Entity shall pay the Contractor on the basis of issued invoices once a month or pursuant to the interval laid down in the Contract concluded between the Contracting Entity and the Contractor;

9.2. Payment shall be a non-cash settlement and shall be transferred to the Contractor’s bank account by the deadline specified on the invoice.

9.3. The Contractor has a right to stop the provision of services if the Contracting Entity has an outstanding invoice exceeding the payment deadline by more than 30 days. The provision of services shall resume once the invoice has been settled.

10. CONFIDENTIALITY

10.1. The Contractor shall not disclose to third parties any information regarding the Contracting Entity’s financial situation, management system, economic activities, data stored in the database and other information of confidential nature.

10.2. The Contracting Entity shall inform the Contractor of all work activities related to basic software in the Contracting Entity’s information system that are commissioned from third parties if said activities are carried out on the server.

10.3. The Contracting Entity shall not conclude without the Contractor’s prior written consent any contracts and agreements with the Contractor’s employees for the purchase of services or know-how that constitute as the object of the Contract during the validity of Contract and 6 months after the termination of Contract.

11. VALIDITY OF CONTRACT AND TERMS AND CONDITIONS FOR ITS TERMINATION/AMENDMENT

11.1. The Contract and its general terms and conditions shall enter into force upon signature and shall be valid till the date laid down in the Contract or its Annexes.

11.2. If the Contract has been entered into for an unspecified term, the Parties have a right to terminate/amend the Contract, notifying the other Party of this intention at least 2 months in advance.

11.3. The Parties have the right to terminate the Contract unilaterally if the Parties have not adhered to the terms and conditions of the Contract but not earlier than 21 days after receiving the respective written notice.

11.4. If the Contract is terminated, the Contractor shall deliver the final status of the data stored on the server no later than 7 workdays after the termination of the hosting service. The delivery shall take place on a medium chosen by the Contracting Entity.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Failure to perform contractual obligations or unsatisfactory performance of said obligations does not constitute as a violation of Contract if it is caused by Force Majeure or insoluble problems.

12.2. Force Majeure are circumstances not dependent on the Parties that impede or make it impossible to perform contractual obligations and which cannot be influenced by the Parties and pursuant to the principle of reasonableness the Parties cannot be expected to consider said circumstances upon signing the contract or the generation of a non-contractual obligation, or overcome the impeding aspect or its consequences.

12.3. Insoluble problems are failures arising from standard software or hardware or both simultaneously, which impede the proper performance of contractual obligations.

12.4. Clause 12.1 of the Contract shall not exempt the Parties from making efforts to eliminate the effect of Force Majeure and from the performance of contractual obligations if its effect is over.

13. OTHER TERMS AND CONDITIONS

13.1. The Contractor has a right to review the service price once a year and amend it as necessary. The Contracting Entity shall be notified of the change in price 2 months in advance.

13.2. The Contractor has a right to change to the general terms and conditions.

13.3. If any provision of the Contract or the general terms and conditions is not in compliance with the laws of the Republic of Estonia or other legislation, it shall not have any influence on the validity of the rest of the provisions.

14. DATA PROCESSING

14.1. Contractor collect and use Client`s and Client`s customers data independetly for Contract execution purposes only.

14.2. By signing contract, Client give acceptance to collect and use Client data and Client customers data. Client confirm the right to give customers data to Contractor for services and Contract execution.

 

 

EKTACO AS:N TUOTTAMAN PALVELINPALVELUN YLEISEHDOT 

 

Nämä yleisehdot ovat toimeksiantosopimuksen osa, jossa on säädetty Tilaajan ja Urakoitsijan välisen asioinnin perusteista ja järjestyksestä sekä yleisistä ehdoista osapuolten välisissä kaupoissa, mikäli toimeksiantosopimukseen sisältyy palvelinpalvelun tuottamista koskeva osuus.

1. YLEISET KÄSITTEET

Sopimus on Tilaajan ja Toimeksiannon saajan välillä solmittu toimeksiantosopimus kaikkine liitteineen ja kaikki Sopimuksen ja/tai Sopimuksen liitteiden nojalla sovittavien muutosten ja lisäysten kanssa, joiden tarkoituksena on palvelun tuottamisen varmistaminen.

2. SOPIMUKSEN KOHDE:

2.1. Näiden yleisehtojen kohteena on Tilaajalle web-hostingin kautta palvelinpalvelun tuottaminen Toimeksiannon saajan ja/tai hänen sopimuskumppanin hallinnoimissa Palvelimissa.

3. KÄSITTEET

3.1. Tilaaja on palvelinpalvelun käyttäjä.

3.2. Toimeksiannon on palvelinpalvelun tuottaja tai välittäjä.

3.3. Palvelin – Toimeksiannon saajan hallinnassa oleva Tilaajalle palvelinpalveluiden tuottamiseen käytettävä yhden tai useamman fyysisen palvelimen rajoitettu sekä Toimeksiannon saajan muiden asiakkaiden kanssa jaettu resurssi sekä siihen kuuluvat laitteistot ja ohjelmistot, joihin pääsee asianmukaisilla auktorisointikoodeilla.

3.4. Web-hosting – Teliain A-luokan palvelintila.

3.5. Kriittinen ongelma– tapahtuma tai ongelma, joka estää Tilaajan palveluiden tai sovellutusten käytön korkean liiketoimintakriittisissä palvelimissa tai palvelinpalveluissa.

3.6 Ei-kriittinen ongelma – ongelmat, jotka eivät häiritse toimintaa hallinnointi palvelinpalveluissa, muut palvelimiin liittyvät ongelmat, joilla ei ole toimintoihin välitöntä vaikutusta.

4. REAGOINTIAJAT JA PALVELUT

4.1 Reagointiaika on Toimeksiannon saajan työaikana (arkipäivisin ja ma-pe  9:00 – 17:00):

4.1.1 Reagointiaika, kriittinen ongelma: Palvelun jatkuva keskeytys ei saa jatkua yli 4 (neljä) tuntia.

4.1.2 Reagointiaika, Ei-kriittinen ongelma: Toimeksiannon saajan valmius aloittaa toiminta kaukohallinnan kautta, Tilaajan palvelimissa ilmenneiden Tapahtumien ja Ongelmien ratkaisemiseen viimeistään 8 (kahdeksan) tunnin sisällä. Ongelman poistamisen kesto ei saa ylittää 24 (kahtakymmentäneljää) tuntia.

4.2. Palvelimien hallinnointi kattaa:

 • 8/5 helpdesk (9.00-17.00)
 • Palvelimien ja Internet–yhteyksien monitorointi;
 • Palvelimien järjestelmän lokitiedostojen seuranta ;
 • Palvelimen Backup (pilvipalvelu) -toiminnan tarkastus – lokien seuranta;
 • Palvelimien käyttöjärjestelmän vianetsintäpakettien asentaminen;
 • Palvelimen viruksentorjuntaohjelmiston asianmukaisen toiminnan tarkastus;
 • Palvelimen laitteiston ja ohjelmiston toimintahäiriöiden paikantaminen ja tarvittaessa korjaustöiden järjestäminen tai ongelmien poistaminen.

4.3. Toimeksiannon saaja tuottaa palvelinpalvelua edellyttäen, että Tilaaja on hoitanut omat velvollisuutensa ja Toimeksiannon saajan toimittama lasku ei ole erääntynyt.

4.4. Palvelimen ja Internet –yhteyden monitorointi kattaa:

 • verkkoliikenneyhteyden(yhteyksien) valvonnan (PING-valvonta);
 • prosessorin kuormituksen seurannan (prosessorin kuormitus yli 80%, kriittinen taso);
 • muistin käytön seurannan (muistin käyttö yli 80%, kriittinen taso);
 • kiintolevyn tilan seuranta palvelimessa sijaitsevan tietokannan monitoirointi.

5. HINTA

5.1. Sopimuksessa ja sen liitteissä säädetty palvelinpalveluiden hinnasta on säädetty Tilaajan ja Toimeksiannon saajan välillä tehdyssä Sopimuksessa.

6. TILAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 6.1. Tilaajalla on oikeus käyttää palvelinpalvelua vain CompuCash –tietokannan säilyttämiseen. Useamman  CompuCash –tietokannan hosting -palvelusta ja hintamuutoksista sovitaan erikseen .

6.2. Tilaaja vastaa hänen käyttöönsä annetun Palvelimen sisällöstä, hän sitoutuu mm. olemaan julkaisematta Palvelimessa aineistoa tai tuottamasta palveluita, jotka ovat voimassa oleviin oikeussäädöksiin tai hyviin tapoihin nähden ristiriidassa tai jotka rikkovat kolmansien henkilöiden oikeuksia.

6.3. Tilaajalla on oikeus vaatia varakopion toimittamista Toimeksiannon saajan tarjoamalla viestimellä, kyseinen toiminta on maksullinen, hinta määritellään Toimeksiannon saajan hinnaston nojalla tietokannan laajuuden ja kuluvan ajan mukaisesti.

6.4. Tilaaja sitoutuu tarjoamaan Toimeksiannon saajalle sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien hoitamisen edellyttämät olosuhteet, mm. pääsyn palvelun kohteena olevaan ohjelmistoon.

6.5. Tilaaja ei käytä Palvelimessa ohjelmistoa, skriptejä, ohjelmia tai muita sovellutuksia, jotka haittaavat tai vahingoittavat Palvelimen tarkoituksenmukaista toimintaa ja sitoutuu poistamaan ne viimeistään kahden (2) tunnin sisällä Toimeksiannon saajalta asianmukaisen tiedon saamisesta alkaen.

6.6. Tilaaja sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelimessa sellaisia ohjelmia tai sovellutuksia, jotka mahdollistavat internetin käyttäjille massapostitusten (roskapostin), uhka-, halveksivien tai harhaanjohtavien sähköpostiviestien lähettämisen ja pidättäytymään myös itse sellaisten viestien lähettämisestä. Palvelimen käyttö sellaisiin toimintoihin, joiden voidaan katsoa olevan hyökkäyksien kolmansia henkilöitä vastaan (mm. porttien skannaus, tietokoneverkkojen ja/tai niissä sijaitsevia laitteita kuormittavat kyselyt yms.), on kiellettyä

6.7. Tilaaja sitoutuu maksamaan Sopimuksen nojalla toimitetut laskut ajoissa.

7. TOIMEKSIANNON SAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

7.1. Toimeksiannon saaja järjestää luotettavan palvelinpalvelun tuottamiseen säännöllisesti  Toimeksiannon saaja Palvelimien huollon. Toimeksiannon saaja ilmoittaa Tilaajalle suunnitelmanmukaisista Palvelimien huolto- ja parannustöistä, jotka saattavat haitata palvelinpalvelun tavanomaista käyttöä, vähintään viisi (5) kalenteripäivää etukäteen.

Toimeksiannon saaja saa pakottavan tilanteen johdosta suorittaa huoltotöitä ja konfiguraation muutoksia myös ilman Tilaajalle lähetettyä ennakkoilmoitusta, jolloin tässä kohdassa mainittujen töiden aiheuttamat palvelun tuottamisen keskeytykset eivät saa ylittää kohdassa 4 säädettyä kestoa.

7.2 Toimeksiannon saaja tekee Tilaajan  Palvelimista säännöllisesti varakopioita 1 kerran vuorokauden sisällä ja säilyttää varakopioita 7 viimeisen vuorokauden ajan. Toimeksiannon saaja varmista varakopion tekemisen hetkenä toimintakunnossa olevasta Palvelimista kattavan varakopion luomisen ja sen avulla Palvelimien tietojen palauttamisen sen avulla.

7.3. Toimeksiannon saaja on oikeutettu antamaan Tilaajalle pakollisia määräyksiä palvelinpalvelun käyttöön liittyvän laittoman tai Sopimuksen ehtoja laiminlyövän toiminnan lopettamiseen, mm. laittomien tai hyviin tapoihin nähden ristiriidassa olevien materiaalien poistamiseen Palvelimesta, ja itse näitä materiaaleja poistamaan. Toimeksiannon saajalle jää asianmukaisten teknisten tietojen haltijana itselleen oikeuden päättää, onko Tilaajan toiminta Palvelinta kuormittava, haittaava, vahingoittava tai ei ja Toimeksiannon saaja saa tarpeen vaatiessa keskeyttää palvelun tuottamisen Tilaajalle, lähettäen Tilaajalle päätöksestään kirjallisen perustelun.

7.4 Toimeksiannon saajalla on oikeus keskeyttää  palvelinpalvelun tuottaminen Tilaajalle välittömästi, mikäli

7.4.1. Tilaajan käyttämät ohjelmistot, skriptit tai muut sovellutukset ovat aiheuttaneet Palvelimeen toimintahäiriöitä, ylikuormitusta tai estävät muulla tavoin Toimeksiannon saajan palveluiden tuottamisen;

7.4.2. Tilaajan Palvelimeen(Palvelimiin) on kohdistettu internet-hyökkäyksiä (mm. palvelunestohyökkäykset eli  DoS ja DdoS hyökkäykset);

7.4.3. Tilaaja ei noudata kohdassa 7.3 säädettyä Toimeksiannon saajan määräystä.

8. SOPIMUSPUOLTEN VASTUU

8.1. Toimeksiannon saaja vastaa vahingosta, jonka ovat aiheuttaneet:

8.1.1. Tilaajan Palvelimessa käyttämänsä ohjelmiston aiheuttamat häiriöt ;

8.1.2. Tilaajan toiminta tai toimettomuus Palvelimen hallinnassa, mm. Tilaajan Palvelimessa säilyttämiensä ja julkaistavien aineistojen sisältö tai Tilaajan tai hänen omistamistaan osoitteista palvelinpalvelun käyttämisen aikana lähetetyt sähköpostiviestit;

8.1.3. kolmansien henkilöiden toimesta Palvelimeen aiheutetun kuormituksen ja/tai häiriöiden aiheuttamat mahdolliset keskeytykset, hyökkäykset (mm. palvelunestohyökkäykset eli  DoS ja DdoS hyökkäykset);

8.1.4. virusten leviäminen Palvelimissa;

8.1.5. hosting-palvelusta johtuvat häiriöt.

8.2. Tilaaja korvaa vahingon, joka on johtunut hänen käyttämänsä ohjelmiston tai sovellutuksen takia Palvelimeen aiheutetusta vahingosta tai Toimeksiannon saajan toiminnan muun laittoman estämisen takia, mikäli Toimeksiannon saaja on ensin varoittanut häntä sellaisen toiminnan vaarallisuudesta. Mikäli Tilaaja toiminta Palvelimen vahingoittamisessa on ollut tahallista, hän vastaa teostaan riippumatta siitä, onko Toimeksiannon saaja varoittanut häntä hänen toimintansa vaarallisuudesta.

9. MAKSUJÄRJESTELYT

9.1. Tilaaja maksaa Toimeksiannolle maksun palvelusta kerran kuukaudessa tai Tilaajan ja Toimeksiannon saajan välillä tehdyssä Sopimuksessa säädetyn määräajan mukaan toimitettujen laskujen nojalla;

9.2. Palvelumaksu suoritetaan pankkisiirrolla Toimeksiannon saajan pankkitilille laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

9.3. Toimeksiannon saajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen, mikäli Tilaaja ei ole maksanut erääntynyttä laskua 30 päivän sisällä. Palvelun tuottaminen jatkuu laskun maksamisen jälkeen.

10. LUOTTAMUKSELLISUUS

10.1. Toimeksiannon saaja sitoutuu olemaan julkaisematta kolmansille henkilöille Tilaajan taloudellista asemaa, johtamisjärjestelmää, liiketoimintaa, tietokannassa säilytettäviä materiaaleja koskevia ja muita luottamuksellisia tietoja.

10.2. Tilaaja  sitoutuu ilmoittamaan Toimeksiannon saajalle kaikista kolmansilta henkilöiltä tilattavista perusohjelmistoon liittyvistä töistä Tilaajan tiedotusjärjestelmässä, mikäli näitä töitä tehdään palvelimella.

10.3. Tilaaja sitoutuu pidättäytymään ilman Toimeksiannon saajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta solmimasta Toimeksiannon saajan työntekijöiden kanssa minkä tahansa sopimuksia, jotka käsittelevät Sopimuksen kohteena olevien palveluiden tai osaamisen hankkimista Sopimuksen voimassaolona aikana ja 6 kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisen jälkeen.

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMISEN/MUUTTAMISEN EHDOT

11.1. Sopimus sekä siinä säädetyt yleisehdot astuu voimaan sen allekirjoittamisen hetkenä ja on voimassa Sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitetun määräajan.

11.2. Mikäli Sopimuksessa on säädetty, että se on voimassa toistaiseksi, sopimuspuolet saavat kahden kuukauden irtisanomisajalla päättää sopimuksen tai muuttaa sitä.

11.3. Sopimuspuolilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus, mikäli sopimuspuolet eivät noudattaneet sen ehtoja. Sopimuksen irtisanomisaika on 21 päivää asiasta kertovan kirjallisen tiedonannon saapumisesta alkaen.

11.4. Toimeksiannon saaja sitoutuu Sopimuksen päättymisen tapauksessa suorittamaan web-hosting-palvelun piiriin kuuluvien viimeksi päivitettyjen tietojen siirtämisen viimeistään 7 työpäivän sisällä hosting-palvelun tuottamisen keskeyttämisestä alkaen. Tiedot palautetaan Toimeksiannon saajan sopivaksi katsomalla viestimellä.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1. Sopimuksessa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyönti tai niiden ei-asianmukainen hoitamisen ei katsota olevan Sopimusrikkomuksen, mikäli se on johtunut ylivoimaisen esteen tai ratkaisemattoman ongelman vaikutuksesta.

12.2. Ylivoimaisen esteen katsotaan olevan Sopimuspuolista riippumattomien seikkojen, jotka estävät sopimuksessa säädettyjen velvollisuuksien hoitamisen tai tekevät siitä mahdottoman ja joihin Sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa ja kohtuullisuuden periaatteen nojalla ei voida

Sopimuspuolilta myöskään edellyttää, että he olisivat sopimuksen tekemisen tai sopimuksen ulkopuolisen velvollisuuden syntymisen aikana huomioineet kyseisen seikan tai voisivat tämän estävän seikan tai seuraamuksen sivuuttaa.

12.3. Ratkaisemattoman ongelman katsotaan olevan vakio-ohjelmiston, laitteiston tai niiden molempien yhteisvaikutuksesta syntyvän toimintahäiriön, joka estää Sopimuksen asianmukaisen noudattamisen.

12.4. Sopimuksen kohta 12.1. ei vapauta sopimuspuolia ylivoimaisen esteen vaikutuksen poistamiseen kohdistettujen ponnistusten toteuttamisesta ja sopimuksessa säädettyjen velvollisuuksien hoitamisesta, kun ylivoimaisen esteen vaikutus on lakannut .

13. MUUT EHDOT

13.1. Toimeksiannon saaja pidättää oikeuden kerran vuodessa sopimuksen hinnan tarkistamiseen ja tarvittaessa sen muuttamiseen. Hinnan muutoksista ilmoitetaan Tilaajalle 2 kuukautta etukäteen.

13.2. Toimeksiannon saaja pidättää oikeuden näiden yleisehtojen muuttamiseen.

13.3. Mikäli jokin tämän Sopimuksen säädös tai jokin yleisehtojen säädös on Viron lainsäädännössä tai muissa oikeussäädöksissä säädettyyn nähden ristiriidassa, se ei vaikuta muiden säädösten voimassaoloon.